ﺑﺎﻗﺮییﻪ همکلاسی داشتیم اﺳﻤﺶ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﻮد

 

استاد همیشه اول ﻓﺎمیلو می گفت ﺑﻌﺪ اسمو

وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ بار ﺻﺪاش ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎﻗﺮ ﺑﯿﺎد!!!

با ﺣﺮﮐﺖ زﯾﮕﺰاﮐﯽ رفت ﭘﺎی ﺗﺨﺘﻪ!!

استاد گفت: چته؟

ﭘﺴر :ﺧﻮدﺗﻮن ﮔﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ.. ﻗﺮ ﺑﯿﺎد!!

منبع اصلی مطلب : ☆ طنزفا ☆
برچسب ها : ﺑﺎﻗﺮی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : کپی از خاطره مردم